image_pdfimage_print
مردمان خوب این دیار

مردمان خوب این دیار ۲۱

در روزگاری که فشارزندگی مانع میشود بسیاری از امیدهای مردمان ، محقق گردد ، هستند مردان و زنانی که با خوب زیستن ، به موقع خندیدن ، تحویل گرفتن گرم بقیه و نیک زیستن خویش ، نور امید و عشق را بی دریغ میگسترانند. من سالهاست شنونده خاطرات خوب خوانندگانم از این دست تجربیات هستم. قویا معتقدم با معرفی این افراد میتوان نیکی را توسعه داد . شما نیز زحمت بکشید و در این طرح ” مردمان خوب این دیار” گلی بکارید و خاطرات خود را برایم بفرستید تا به نام خودتان در سایت پر بیننده ما درج گردد