image_pdfimage_print
دل نوشته

درس نوشته جلسه اول سفر زندگی ( زمستان ۹۲)

این بحث ها جنینی است که نباید سقط شود. همان طور که غذا ها با هم می سازند یا ناسازگاری دارند، این بحث ها هم مانند طعام جان انسان هستند. نمیشود شما مثنوی را ورق بزنی و از ان لذت ببری و بعد با هر آدمی دم خور شوی. با انسانی که جنس حرفهایش سطحی است و شما را دچار دلسردی و تشویش می کند و کلا حرف هایش سرد است دمخور شوی. وقتی میروی سراغ مولوی که می گوید کار مردان روشنی و گرمی است نباید بری سراغ اونایی که به قول مولوی “کارشان پستی و بی شرمی” است. مراقبت از این جنین هم همینگونه است