با آدم ضعیف تر از %A

با آدم ضعيف تر از خودت كه پينگ پونگ بازى كنى،
بعد نيم ساعت بازيت به گند كشيده ميشه؛
براى قدرت بيشتر نبايد حتى يك دقيقه با آدمهاى بي انگيزه و شكست خورده و نق نقو ، وقتت را حروم كنى.
با افراد هميشه نالان و ضعيف معاشرت نكن
بازی قدرت