یک خطای بزرگ در آدمهایی که میخواهند توانگر بشوند

 

اکثرا درباره موفقیت توهمی توسط رسانه ها و کتابهای ایجاد میشود که خطرناک است. با نشان دادن افراد خیلی موفق به ماو به ویژه بخش مرتفع آنها و نشان ندادن روزهای گند و شکست خورده ایشان ، وهمی در ما ایجاد میشود که انگاری کسانی یا راههای در زندگی هست که از اول با سرعت میشه در آنها پیش رفت.

دومین خطای رفتاری که ایجاد میشه عدم آمادگی برای شکست و بی تدبیری در روزهای سخت زندگی است. معمولا افراد پرانگیزه ای را میبینم که در کلاسهای نبوغ زندگی می آیند و انگار نمیدانند وارد رینگی میشوند که روزهای سخت بیشتری به نسبت روزهای خوبش در پیش است. کارمندی است که وقتی مفهوم خویش فرمایی را میشنود چشمانش برق میزند ولی نمیداند مرخصی های روزهای رییس خویش بودن کمتر است از روزهای کارمندی

من دوستانی توانگر یا موفق دارم که هر سال مهرماه ،   دعوت میکنم در کلاس نبوغ زندگی بیایند و مسیرهای موفقیت شغلی و مالی را برای علاقه مندان بازگویی کنند ، هر سال تعداد زیادی آدم قدرت ارتفاع میگیرند زیرا اساتید با اینها توهمی حرف نمیزنند ، اکثرشان تجربه شکستشان را میگویند و درسهایی که گرفته اند. این رویه آموزشی بر اساس اسلاید بالا به خوبی قابل درک است