شما دلواپسید ، ما هزینه میدهیم !

ادب آداب دارد

هزينه دلواپسى شما را ما ميدهيم!
——
“از مولوى به فرزندان اين ديار چه ياد ميدهيم ؟ مثنوى را در ٢٦ هزار بيت و ديوان شمس را در ٣٦ هزار بيت سرود! ”
نفهميديم كه مولوى اداب عاشقى و بندگى يادمان داده
در زمين ديگران خانه مكن
كار خود كن، كار بيگانه مكن


 

حافظ را به فال دختركان و پسركان شب يلدا تنزل داديم و نفهميديم كه درست مثل عصر حافظ، جامعه ما بيش از هر زمانى، نياز به دريدن جامه رياكارى تزوير دين به دنيافروشان دارد :

آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو


 

سعدى را خلاصه كرديم در ” منت خداى را عزوجل…” و نفهميديم كه بزرگترين پيام سعدى اين بود كه يك صاحب منصب را ميتوان پند داد:
تو بر تخت سلطانى خويش باش
به اخلاق پاكيزه درويش باش


 

دو سه هزار نفر ، به راحتى آبروى كشور و كل شيعه را با غارت سفارت يك كشور مسلمان برده اند، جلوى چشم پليس باعرضه ديپلماتيك !
ميليونها دلار سرمايه گذارى تجار نگون بخت صنعت گردشگرى در خراسان و شمال را كه براى جذب توريستهاى كويت و سعودى هزينه شده بود ، پودر كرده اند،
حقيرانه با اموال يك سفارت عكس گرفته اند،
در روزنامه هاى دشمن شاد كنِ شان ، عقده حقارتشان را با تحقير جيبوتى و… گشوده اند و نژادپرستانه درباره اعراب در شبكه هاى اجتماعى مينويسند كه زشتى بي ادبى شان را نبينند
دلواپس اند و كم سواد و هزينه بي ادبى و بي سوادى شان را ما ميدهيم.
اجازه ندهيد با طنزهاى نژادپرستانه شان در شبكه هاى اجتماعى ، خسارت وحشتناكى را كه به تك تك ما طبقه متوسط تحصيل كرده زده اند، ماس مالى كنند.
بيچاره كشاورزانى كه سالهاست به عشقى، هزينه تمتع و عمره اى جمع كرده بودند و الان زير شعارهاى توخالى ارزشى دلواپسان، صداى حسرتشان مدفون ميشود ،
اگر بعضى از مسوولين مردد اند ، ما يقين بداريم كه براى حفظ اين كشور بايد دست از اوباش گرايى برداشت .
بايد شجاعانه مسووليت اشتباه خود را پذيرفت و سريع جبران كرد، پذيرش اشتباه و اعلام آن، هر جامعه اى را قوى تر و مورد اعتمادتر ميكند.
عليرضا شيرى

همه اسلایدهای جلسه خشونت- مجموعه دروس روانشناسی اجتماعی تدریس دکتر شیری

social_slider_o09

اسلایدهای درس مقدماتی بر روانشناسی اجتماعی ، مبحث خشونت

بحثهای نهایی خشونت را در جلسه بعدی ، یکشنبه 15 شهریور تشریف بیارید، بدون پیش نیاز و هزینه

محل اتوبان حقانی- به سمت ونک- خروجی مجموعه شهید کشوری- ساختمان کتابخانه ملی ایران

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6