image_pdfimage_print

هیس

بنا بود در حوله های الوان و البسه مارک دار و دست باف و…یک ماهگی خود را بیاغازد و تقدیر چنین بود که پیش از آمدنش، هر آنچه پدر و مادرش میداشتند ، از دست بدهند و این شد سرآغاز حکمت الهی و خاندان من

با دستی خالی به نسبت غنا و پری نفسها و قلمهای پاکتان ، وامدار محبتهایتان در سالگرد شادی آن پدر و مادر و تولد هستم