image_pdfimage_print

آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند : وقتی زیبا نیستم ، غصه میخورم

بذارید بی حاشیه بگم من هیچوقت از چهره ی خودم راضی نیستم. نقصی توی صورتم دارم که هنوز نتونستم باهاش کنار بیام تا یه زمانی این احساس با یکسری موفقیت های تحصیلی و هنری جبران میشد. یا حداقل حواسم پرت میشد.