آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند: قوانین جدایی ۶-۵

وقتی درباره  قوانین جدایی breaking law مینویسی خیلی ها رو ترش میکنند که آقا درباره وصال بنویسید ولی واقعیت اینست که در زندگی اکثر ما پیش می اید که از کسی جدا شویم ، اینها را برای ان روزهای سخت نوشته ام

قوانین جدایی 1-2-3-4

جدایی5

جدایی6

قوانین جدایی 1-2-3-4