image_pdfimage_print
وبلاگ

دل نوشته های سحری- چشم زیبا و برهان حرکت

اگر کسی فکر صحیح و نیک میخواهد باید از بعضی تعلقات ، فاصله بگیرد تا مورد تایید دستگاه احدیت گردد و استفاده از فکر و منطق باید به گشایشی ختم شود و آن نیز رخ نمیدهد مگر اینکه راه ایزدی طی شود نه راه ابلیس

فرانسیس بیکن از ما سوالی فلسفی در باب برهان حرکت در براهین اثبات خداوند میپرسد که چگونه ذاتی که متحرک نیست ، عالمی متحرک میسازد ؟ جوابش سخت نیست ، شما یک جفت چشمان زیباروی بیارید لب یک پنجره و بگید بنشیند ، آنگاه ببینید همه محله و شهر بعد از یکساعت بهم میریزد! اینگونه یک وجود ثابت ، کلی تحرک ایجاد میکند !