به سینما روان پویا رفته اید؟

KEVIN

88687221
تدریس مباحث خودآگاهی در دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا عابدین مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین ، دارای PHD از ایالات متحده به دعوت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ، تدریس دو روزه خود را در این دانشگاه آغاز میکند