image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

دوره زمستانه مهارت شخصیت شناسی MBTI ثبت نام میکند (سیزدهمین دوره)

در این کارگاه آموزشی ، با یکی از مشهورترین ابزار علمی دنیا در زمینه شناخت توانمندیهای شخصیتی آشنا میشوید و درخواهید یافت که ۱۶ تیپ شخصیتی در دنیا وجود دارد که در ۴ مشرب دسته بندی میشوند