همه مطالب ارسال‌شده در برچسب اطاعت پذیری و استنلی میلیگرم

حث پیرامون نحوه همرنگی در جامعه و اشکال اطاعت پذیری صحبت کردیم.فیلم اوریزینال ازمایش استنلی میلیگرم نیز برای حضار پخش شد که چگونه افراد بسته به میزان اطاعت پذیری خود، میتوانستند جلوی وجدان خود را بگیرند یا نتوانند بیشتر بخوانید