کارگاه ” با mbti ، رابطه عاطفی خود را خاص کنید ” / MBTI & love workshop

وقتی تیپ شخصیتی را پیدا میکنیم ، اینطور نیست که فقط در محل کارمان استفاده کنیم ؛ اولین کسانی که در مغزمان به جستجویشان میپردازیم ، احتمالا رئیس و کارمندمان نیست ، بلکه کسیست که دوستش داریم یا ازدواج کرده ایم یا میخواهیم ازدواج کنیم

(More effective communication(MEC

کلاس ” ازدواج مثبت” (دوره ۶۰)

میخواهید ازدواج کنید اما مردد شده اید؟
نامزد دارید و دو دل شده اید که ایا آمادگی این تصمیم مهم راداشته اید؟
رابطه ای دارید که قصد دارید به ازدواج تبدیل کنید؟
دهها کتاب و مقاله خوانده اید اما هنوز مردد هستید که ملاک صحیح انتخاب همسر چیست؟
بین شیوه ای سنتی و غیر سنتی گیر کرده اید؟
خاطرات یک رابطه قبلی را هنوز در رابطه فعلی خود حمل میکنید؟

(More effective communication(MEC

دوره نبوغ عاطفی( دومین دوره ارتباط عاطفی موثرتر) ثبت نام تکمیل شده است.

رابطه عاطفی در زندگی هر کسی مهم است ، داشتن سواد عاطفی احترام برانگیز است ، ما در این دوره حاصل ۱۴ سال تجربه دقیق بالینی و مطالعاتی و کلاسداری را ارائه میکنیم .

سواد عاطفی، هوش عاطفی ، وابستگی سالم و ناسالم ، مهرطلبی
مهرطلبی و باجگیری عاطفی ،رهایی از آن ، برخورد با معشوق خودشیفته
خیانت ، لغزش ، تفاوتها ، پیشگیری ، عبور
تکنیکهای پیشرفته دریافت و ارسال محبت سالم، ترک اعتیاد عاطفی
مهارتهای مدیریت عاطفی ، ابراز صمیمیت( ۱۰ تکنیک)
درست دعوا کردن، حل تعارض ، پس از دعوای عاطفی ، رفع سوء تفاهم ، دلجویی با حفظ عزت نفس