گوش_نیوش :به خودت نباز !

#گوش_نیوش 8بهمن 94: به خودت نباز !
در پاسخ به سوال یک خواننده سایت porsesh24.com که میخواهد به اهداف مالی و کاری اش برسد ، دکتر شیری متوجه یک مشکل میشود که برای حلش از دو منظر ورود میکند .
اگر کمال گرایی منفی زندگی شما را کند کرده ، اگر در رسیدن به اهدافتان درجا میزنید ؛ شنیدن این گوش نیوش 7.5 مگ و نزدیک به 15 دقیقه ، خالی از لطف نیست.
معرفی این صفحه و مطالبش به مردم ، قطعا “معجزه “نمیکند اما به آدمهای محترمی که دسترسی به مطب و دکتر و مشاور و …اینها ندارند کمکهای خوبی کرده است؛
معجزه ، شمایید که بی تفاوت نیستید