وقتی ظرافتهای رابطه عاطفی بلدی، تفاوت بزرگی ایجاد میکنی.

بعضیها سواد عاطفی خوبی دارند ، حتی از پشت تلفن نیز میفهمند چت شده

بعضیها نمیدانند چه ثروت عظیمی در وجودشان دارند که میتوانند بفهمند در جان شان چه میگذرد،

وقتی از نبوغ عاطفی مینویسم ، از هزاران نفری باید بگویم که در این سالها یادم دادند قلب انسان چقدر پیچیده است ، درسهای بزرگ را در این سالها مراجعین و اساتید و مردمی به من یاد دادند که از قلبهایشان برایم گفتند و نوشتند. درسهای من به اندازه لطف این مردمان نیست و اگر به خیلی ها کمک کرده ناشی از عرضه تدریس من نبوده ، به خاطر عظمت عشق انسانها بوده

photo_2015-12-04_03-40-47

 مهارتهای مدیریت عاطفی   یکشنبه 15 و دوشنبه 16 ساعت 17:15 الی 19:45

  1. مدیریت رابطه عاطفی چقدر بلدم ؟
  2. بلدم درست دعوا کنم؟ درست حل تعارض کنم؟
  3. پس از دعوای عاطفی چه کنم چه نکنم ؟
  4.  ابراز صمیمیت بدون خراب کردن رابطه  
  5. درست دعوا کردن، حل تعارض ، پس از دعوای عاطفی ، رفع سوء تفاهم ، دلجویی با حفظ عزت نفس