باشگاه مشتزنی یا سایه زنی؟

IMG_5347

Fight club 1999
وقتى اولين بار فيلم باشگاه مشت زنىِ ديويد فينچر را ديدم فقط فحش دادم، اما بعدا كه با مفهوم سايه هاى شخصيت يونگ ، آشنا شدم به حيرت افتادم از حجم مفاهيم مستتر در اين فيلم، فكر كنم زيباترين قسمت فيلم، اون بخشِ آزمايشگاه شيميايى است، براد پيت داره پتاس رو دست ادوارد نورتون ميريزه و باهاش از “درد” صحبت ميكنه و ديوانه ميكنه ما را.
بدون درد و فداكارى ، ما صاحب  هيچ چيزى نبوديم
#باشگاه_مشتزنى

کلاس سایه های شخصیت سال 94