خلاصه مطب :قوانین جدایی

قوانین جدایی را باید برای روز مبادا هم که شده آموخت

بعضی ها درست بلدند از رابطه اشتباه بیان بیرون
بعضیها از رابطه خوب ولی تاریخ گذشته و بی هدف هم بلدند خوب بیان بیرون
در هر صورت دونستن قوانین جدایی درست ، یه جایی بدرد میخوره

باتلاق عاطفی1-

شکست

جدایی3 جدایی4 ساده لوحی و ساده بینی