اولین پاتک پسرک

دیشب اولین پاتک پسرک  آغاز شد
3:30 صبح  رسا،  با رمز ” یا ننه بابا بلند شین” چنان حمله ای با فریادها . گریه هاش کرد که تا 9 صبح نخوابید. دو شبه دارم این کتاب قشنگ را میخونم که بهمن 2014 از لندن از WATERSTONE گرفتم. الان صفحه 60 رسیدم…امشب خیلی آماده تریم…شانس آوردیم مادام موسیو شب بیدار بودیم از سالها قبل وگرنه که الان جانباز شده بودیم !

IMG_0150