چند نکته جدید درباره مهرطلبی و عکسهای همایش بابل( بنیاد فرداری بهتر مازندران)

b7

سخنرانی دانشگاه شمال در مازندران تمام شده و بعد از کمی استراحت با همسر خانم عازم  بابل میشویم . مدرسه زیبای پورنگ و طبقه 4 با جمعیتی مشتاق و سیستم فوق منظم بنیاد فردای بهتر مازندران.

b8

موضوع صحبت درباره مهرطلبی و راهکارهای برون یافت از آن بود.

فرصتی دست داده بود و اسلایدهای جدیدی درباره وابستگی سالم تهیه کرده بودم که به درس مهرطلبی افزوده بودم ( برای بچه های کلاس شخصیت سالمتر میفرستیم)

  • در یک رابطه سالم ( چه خانوادگی چه زن و مردی چه اداری ) چند C خوب دیده میشود ( از درسهای  خانواده درمانی دکتر عابدین  آموختم )
  1. CLEARANCE شفافیت
  2. CARE مراقبت ، مهم بودن بقیه
  3. COURAGE شجاعت یعنی مهم بودن خودمان در ابراز عقاید و نقدهامون
  4. CONGRUENCE یعنی قابل پیش بینی بودن افراد و روالهای موحود در رابطه
  5. CHANGE یعنی وقتی افراد یک خانواده دچار تغییراتی میشوند ، بقیه متناسب با آن اتفاقات جدیدی، مناسبات جدید می آفرینند که تعادل مجموعه حفظ بشود
  • در وابستگی سالم افراد امنیت دارند در بهم چسبیدگی عاطفی الگوی رابطه از اضطراب تبعیت میکند و نگرانی و کنترل در رابطه بدون وابستگی، استقلال بیش از حد اعصاب خورد کن وجود دارد که اسیب میزند

دکتر شیری بابل