معرفی کتاب اعتراف من

کتاب زیر را خانم زهره پور صوتی معرفی کرده اند:

نام کتاب: اعتراف من

نویسنده: لئو تولستوی (تلفظ صحیح نام نویسنده به زبان روسی لف می باشد )

مترجم: دکتر سعید فیروزآبادی

ناشر: جامی

صفحه 69: خاطراتی خاص، این اندیشه را درذهنم پدید آورده بود که تمامی باورهایمهم گذشتۀ من و هر آنچه در باب ایمان و دینمی اندیشیدم، جز اعتماد به سخنان تکراری”بزرگان” نبود. اما همین اعتماد هم بسی سست بود
صفحه 81: این پرسش آزارم می داد: “چگونهباید زندگی کنم تا همگام با این کمالگرایی باشم؟”ا
صفحه 86: … آخر چاره ای جز تنفس، آشامیدن وخوردن و خوابیدن نداشتم. اما در اصل هیچگاه زندگی واقعی من آغاز نمی شد، زیرا نمیتوانستم به ژرفنای آرزوهایم پی ببرم وشاهد کامیابی از آنها باشم
صفحه 88: خویشتن را در رو در رو با مرگی هولناک، پوچی و نیستی کامل می دیدم. اینچنین من که ثروتمند و نیک بخت بودم، پی بردم که ادامۀ زندگی برایم ممکن نیست

صفحه 159: .. من در جست و جوی دین چون سرمنشایی برای ادامۀ حیات بودم

قبلا رمان آناکارنینا را خوانده بودم.بعد از مطالعۀ این کتاب احساس می کردم شخصیت “لوین” در رمان با تولستوی در”اعتراف من” بسیار مشابهت دارد. در بیست سالگیم که این کتاب را می خواندم، تصورم از انسانهایی موفق اصلا شباهتی با سرگذشت تولستوی و مسیر تحول فکری اش نداشت. بعدها که مطالب سایت شما را می خواندم و در مورد آدم های موفق و ضعف ها و قوت هایشان می نوشتید، ناخودآگاه یاد این کتاب میافتادم