اعلام نمرات علم النفس- ارشد روانشناسی عمومی

کلاس 12-10

نمرات امتحانی 17 و نمره کلاسی 5 محسوب شده است( جهت ارتقای نمرات )  اگر کسی سمینار نداشته است نمره امتحانی از 20 حساب شده است.

 • 900863243    17.5
 • 900836182    14
 • 900817543    17.5
 • 910875939    18
 • 910852796    16
 • 900862644    19.5
 • 900861806    20
 • 900846296    18.5
 • 900817530    14
 • 900868809    19.75
 • 900817610    16.5
 • 900860959    20
 • 910845340    16
 • 900859404    17.75
 • 910887389    16.25
 • 900865606    20

کلاس 14-16

نمرات امتحانی 15 و نمره کلاسی 5 محسوب شده است. اگر کسی سمینار نداشته است نمره امتحانی از 20 حساب شده است

 • 900862074    20
 • 900817623    20
 • 900864378    19
 • 900817471    19:25
 • 900817631    18:50
 • 900849782    20
 • 900872984    20
 • 900817484    20
 • 900817431    19:25
 • 900831403    20
 • 900817629    20
 • 900867402    20
 • 910846472    19
 • 900836029    20
 • 900817435    12
 • 900817501    20
 • 900817430    20
 • 900858878    19
 • 900861428    18:75

================================