آنچه پدر ومادرتان به شما نگفته اند :نکن این بازی روانی را !

وقتی میای خونه و میبینی همه خونه نامرتبه و بهم ریخته و “یکی” هست که نشسته داره TV میبینه ! یا روزنامه میخونه یا…حرص نخور! بشین کنارش تلویزیون ببین و بعدش بگو  “کی فرصت میکنی با هم اینجا را یه دستی بکشیم؟

اما تو میری OVER ADAPTATION انجام میدی! یعنی عصبی و تلخ میچپی تو آشپزخونه و همه ظرفها را با غیظ میشوری و بعد جارو میکشی خونه را و تو همه این مدت تلخ و تلخ تر میشی و …بعد یه ساعت که تنهایی همه کار را کردی و از حرص ورم کردی ، در اتاقت را میکوبی و میری یه گوشه میکپی که طرفت آدم بشه! خب نکن این کارو…این رفتار بالغانه ای نیست.

===========================================

آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند: وحشت از ازدواج ده روز قبل از عروسی

نگرانی های دختر متولد ۶۵ و پاسخ دکتر شیری

آنچه پدر و مادرتان به شما نگفته اند : از ترس پس زده شدن

آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند : نحس بازی