نه به رابطه ممنوع ! نه به بی سرانجامی و سرخوردگی!

قشنگ زیسته ام
جای خوبی کار میکنم
جوانم و زیبا
دو سالیست عاشق مردی شایسته ام که زن دارد
شکارچی نیست
دوستم دارد و میخواهد آسیب نبینیم
چه کنم؟
==================

سلام زهره عزیز
پاسخم روانشناختی نیست ، کاملا حاصل ۳۹ سال زیستن است، زیستنی که بخشیش آکاهانه بوده بنابراین میتونی مثل یک دوست بخونیش نه مثل دکتر شیری

چقدر سخته عشقی به این سهمگینی ، پر باشد از نگرانی و ابهام و بی آیندگی
عشق ، جان انسان را سمباده میکشد
این اکسیر،
این شراب اینقدر عزیز است که باید در جام زرین نوشید نه آفتابه حلبی
الان معامله خوبی با صاحب قلبها میتوان کرد که عقب نشست و سوخت تا مردی شایسته رخ بنماید
تجاره لن تبور= معامله ایست پر سود